telefoon / sms 06-22 58 24 42

scholingsaanbod beroepsethiek

(beroeps-)ethiek in de kinderopvang

 

 • Een collega is in jouw ogen veel te streng voor een paar kinderen op de BSO: wat doe je?
 • Een ouder vertelt terloops dat een kind toch echt wel 'af en toe een tik krijgt'. Zeg je er iets van?
 • Een collega roddelt de hele tijd over je leidinggevende en probeert haar bij jou in een negatief daglicht te stellen. Ga je erin mee?
 • Een vader en moeder willen niets weten van je pedagogische adviezen en stellen heel duidelijk: "Jij bent er alleen maar om op de kinderen te passen. De rest doen wij wel.", terwijl hun twee kinderen wel vier dagen per week bij jullie zijn ondergebracht.

 

Zomaar wat voorbeelden van wat in het dagelijks werk van de kinderopvang gebeurt. Kinderopvang is mensenwerk: ieder heeft eigen ideeën, eigen visies, normen en waarden. Dat kunnen hele simpele dingen zijn 'eten doe je aan tafel', 'je kijkt elkaar aan als je tegen elkaar praat' tot meer fundamentele kwesties als 'kinderen sla je niet' of 'kinderen mogen geen seksueel geladen spelletjes met elkaar doen'. Veel van deze kwesties zijn vaak onbesproken, soms zijn ze deel van je dagelijkse routine. Soms echter is het goed ze open te bespreken of om verschil van mening uit te spreken. Zo krijg je meer begrip voor de visie van een ander, of leer je zelf een standpunt te bepalen.

 

De bijscholingscursus beroepsethiek in de kinderopvang wil het vizier bewust richten op problemen of dilemma's die vragen om een weloverwogen antwoord.

 

De cursus richt zich op de verantwoordelijkheid van de professional binnen de kinderopvang vanuit drie posities: de functionele verantwoordelijkheid, de beroepsmatige verantwoordelijkheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Vanuit een ethische reflectiemethode biedt de cursus handvatten om lastige situaties door middel van een driehoeksanalyse te ontrafelen. Het doel is te komen tot een weloverwogen besluit dat te verantwoorden is tegenover alle betrokken personen bij wie de situatie speelt.

 

De cursus wordt bij voorkeur incompany gegeven en de duur en casuïstiek kan afgestemd en aangepast worden op de behoefte van de organisatie.

 

beroepsethiek in zorg en welzijn & onderwijs

 

Professionele verantwoordelijkheid nemen en denken en handelen vanuit weloverwogen besluitvorming kan moeilijk zijn als de situatie waarover je moet beslissen complex is. De cursus kan met casuïstiek uit de eigen praktijksituatie voor veel werkvelden inzichtelijk werken en de professional ondersteunen in zijn denken en handelen in de dagelijkse praktijk.

 

de scholingsmogelijkheden

 • themadagen
 • klassikaal 7 dagdelen
 • blended-learning 4 dagdelen en zelfstudie met opdrachten

 

scholingsaanbod zorgethiek

 

presentievaardigheden voor professionals in sector zorg en welzijn

 

Het valt niet mee om anderen altijd goed te begrijpen. Het luisteren naar het verhaal van de ander, zonder daar meteen wat van te vinden, is voor veel ondersteuners vaak lastig. Begrijpelijk, je kent de ander meestal en je hebt op grond van je ervaring met die ander en je eigen deskundigheid een beeld gevormd over zijn kenmerken. Negen van de tien keer is er sprake van een relatie waarin jij een ondersteunende rol vervult. Vaak is het je werk en is er sprake van een hulpvraag die jij probeert te ondersteunen met je kennis en ervaring. Daarnaast heb je te maken met mensen die een beperking hebben op een of meer ontwikkelingsaspecten (verstandelijk, psychisch, emotioneel, sociaal of lichamelijk), en die zich door die beperking niet altijd gemakkelijk kunnen uiten, of niet precies kunnen vertellen of weten wat ze voelen, denken of willen. Of die zich door hun beperking anders uiten dan een samenleving gewend is. Het risico dat je dan voor die ander gaat invullen wat hij of zij nodig heeft, ligt dan altijd op de loer.

 

Verder lijkt het soms of het ondersteunen geen effect heeft, dat je als ondersteuner steeds opnieuw kunt beginnen. Dat kan moedeloosheid tot gevolg hebben. Je ondersteunt wel, maar je hebt eigenlijk geen vertrouwen in het behalen van het doel.

 

We komen nu bij de kern van deze cursus: welk doel wordt er nagestreefd? Zou het niet zo kunnen zijn dat ondersteunen een doel op zich is, niets meer en niets minder? Dat we eens de tijd moeten nemen om stil te staan bij ons eigen handelen, zonder daarbij direct de ander te betrekken?

 

Om ons eigen denken en handelen en onze ervaringen eens helder voor ogen te krijgen, maken we in deze cursus gebruik van het gedachtegoed van Andries Baart uit zijn boek 'Een theorie van de presentie'. Het eigen beleefde verhaal staat hierin centraal.

 

De cursus heeft als doel een bewustwordingsproces in gang te zetten over de beleving van de ondersteuner zelf in relatie tot de ander die steun vraagt.

 

voorwaarden voor deelneming aan de cursus

 • Je hebt een werkplek waarin je direct contact hebt met een ander die je ondersteunt in zijn leven van alledag. Dat kan binnen de 24-uurszorg zijn, de thuiszorg of de ambulante begeleiding.
 • Je hebt minimaal MBO-3 werk- en denkniveau.
 • Je werkt minimaal of gemiddeld 16 uur per week.
 • Je bent bereid actief deel te nemen aan de cursus.
 • Je hebt of schept de mogelijkheid om de praktijkopdracht uit te voeren.

 

de cursus duurt totaal 16 weken

De lesbijeenkomsten 1 t/m 3 vinden om de veertien dagen plaats.
Het eerste deel van de praktijkopdracht heeft een duur van 28 dagen na les 3.
Lesdag 4 vindt plaats in de week na de het eerste deel van de praktijkopdracht.
Het vervolg van de praktijkopdracht heeft een duur van 28 dagen na les 4.
Lesdag 5 vindt plaats in de week na het tweede deel van de praktijkopdracht.

↑ top